Sidste nyt

Generalforsamling 2020

Der indkaldes til generalforsamling i landsforeningen

Lørdag den 29. august kl. 11.00

i Marineforeningens lokaler, Londongade 10. Odense

Baksmønstring 2020


På grund af Coronakrisen har mange ting ændret sig. 1. togt med skibet blev aflyst på grund af nedlukningen og alle elever sandt hjem.

Mange af eleverne fra togt 1 har fået plads på 2. togt, som er endt som en sammenkog af havnebesøgene i togt 1 og 2.

Stiftelsen har på deres hjemmeside udmeldt at skibet vil være lukket land under hele togtet, så der bliver i år ikke mulighed for besøg ombord i forbindelse med en baksmønstring.

Derfor afholdes den årlige baksmønstring i forbindelse med generalforsamlingen lørdag den 29. august 2020 i Marineforeningens lokaler Londongade 10, Odense.

Der mønstres efter afholdelsen af generalforsamlingen, hvorefter der skaffes.

Efter endt skafning, afgår vi til Jernbanemuseet - ca. 500 m fra Marineforeningen, hvor vi får mulighed for at se nærmere på museets mange togsæt.

Efter nogle timers museumsbesøg går vi tilbage til Marineforeningen hvor der serveres kaffe, øl/vand og ostemadder.

Derefter afsluttes en forhåbentligt god og Covid-19 skikker dag.

Tilmelding til både generalforsamlingen samt baksmønstringen skal ske inden den

24. august 2020 til:

Formand:

Bjørn Bertelsen  20 27 78 05 bjorn@georgstageforeningen.dk

Næstformand:

Palle Andersen   21 54 00 04 palle@georgstageforeningen.dk

Kasserer:

Ronald Grassmé 24 76 73 63 postmaster@georgstageforeningen.dk

Alle regler angående covid-19 overholdes - både med spritning og afholdelse af afstand.


 

Dagsorden:

 

 1. Valg af
  dirigent.

 

 1. Formandens
  (formandskabets) beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.

 

 1. Kassererens
  forelæggelse af det reviderede regnskab til generalforsamlingens
  godkendelse.

 

 1. Fastsættelse
  af næste års kontingent. 

 

 1. Behandling
  af indkomne forslag.

 

 1. Valg.

a.     
Valg af medlemmer til bestyrelse. 

På valg er Bjørn, Alex og Lindy

 

b.     Valg af suppleanter.

 

c.     
Valg af revisorer for foreningen samt 1 revisorsuppleant.

 

d.     Eventuelt

 

Da foreningen er vært ved en lille frokost, vil vi
gerne have din tilmelding senest mandag den 9. marts

til:

Formand:

 

Bjørn Bertelsen    227 78 05

bjorn@georgstageforeningen.dk

 

Næstformand:

 

Palle Andersen     21 54 00 04

palle@georgstageforeningen.dk

 

Kasserer:

 

Ronald Grassmé   24 76 73 63

postmaster@georgstageforeningen.dk

 

Bestyrelsen har fremsat et forslag om ændring af vedtægterne – se blad nr. 1 eller hjemmesiden georgstageforeningen.dk

 

De nuværende vedtægter samt det fremsatte forslag ses
under dette indlæg.


Indkaldelse til generalforsamling i Jyllands afdelingen 2020

 

Der indkaldes til generalforsamling lørdag
den 21. marts kl. 12.00 i Aarhus Søfartsmuseum.

 

Dagsorden:

 

 

 1. Valg af dirigent.

 

 1. Formandens beretning.

 

 

 1. Fremlæggelse af regnskab.

 

 1. Endelig status over foreningens opløsning jfr.
  beslutning på generalforsamlingen 2019.

 

 1. Eventuelt 

 

Der indkaldes til generalforsamling i Jyllands Afdelingen

Lørdag den 12. september kl. 12.00

i Søfartsmuseets lokaler Hveensgade, Aarhus

 

 Dagsorden:

 

1.   
Valg
af dirigent.

2.   
Formandens
beretning.

3.   
Fremlæggelse
af regnskab.

4.   
Endelig
status over foreningens opløsning jfr. beslutning på generalforsamlingen 2019.

5.   
Eventuelt

 

Alle regler angående covid-19 overholdes – både
med spritning og afholdelse af afstand.

 

 

Stiftende
generalforsamling for GSF-SLOP.

Afholdes efter
afholdelsen af afsluttende generalforsamling i Jyllandsforeningen. (Se ovenstående)

 

Dagsorden:

 

1.   
Valg af dirigent.

2.   
Formandens beretning for den nye slopkiste.

3.   
Valg af bestyrelse.

4.   
Eventuelt

 

Alle regler angående covid-19 overholdes – både
med spritning og afholdelse af afstand.

 

 

Til arrangementet i Aarhus vil foreningen
være vært ved en lille forfriskning samt en bid brød, så tilmelding til
generalforsamlingen skal ske senest tirsdag den 8. september 2020.

Bestyrelsen fremsætter forslag om ændring af vedtægterne, så de er mere nutidige. Herunder findes de gældende vedtægter samt det fremsatte ændringsforslag.

Nuværende vedtægter for Georg Stage Foreningen.


§ 1.

Foreningens navn.

Foreningens navn er ”Georg Stage Foreningen” med hjemsted i København.


§ 2.

Foreningens formål.

1. At samle alle, der har sejlet med Skoleskibet Georg Stage, såvel elever som befalingsmænd, for derigennem at vedligeholde forbindelsen med gamle skibskammerater samt elever fra andre skoleskibe, kan efter bestyrelsens godkendelse, optages som medlemmer.

2. Efter bestyrelsens bestemmelse at støtte elever på Georg Stage eller de af foreningens medlemmer, der måtte trænge til hjælp, gennem et fond, der er dannet ved velvillig interesse fra medlemmernes side, samt ved overskud af foreningens midler. 

(Se love for Georg Stage Elevernes Fond)


§ 3.

Foreningens mærke.

Foreningens mærke er Georg Stage emblemet, der kan bæres ved foreningens sammenkomster. 

Æresemblemet tildeles medlemmer, der på særlig fortjenstfuld måde har gavnet foreningen.


§ 4.

Medlemmer.

Som medlemmer kan optages nuværende og tidligere elever fra Skoleskibet Georg Stage samt befalingsmænd, der har sejlet med skoleskibet.

Personer som på anden måde har vist eller viser interesse for Skoleskibet Georg Stage, samt elever fra andre skoleskibe, kan efter bestyrelsens godkendelse, optages som medlemmer.

Bestyrelsen er bemyndiget til at udnævne kontingentfrie æresmedlemmer, og disse nyder de samme rettigheder som ordinære medlemmer. 

Udmeldelse af foreningen skal ske skriftligt til bestyrelsen med virkning fra 31. december.

§ 5. 

Eksklusion.

Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, hvis forhold giver anledning dertil. I tilfælde af eksklusion skal meddelelse ske i anbefalet brev til den ekskluderede.

Eksklusionen kan appelleres til en generalforsamling, såfremt 10 medlemmer indgiver skriftlig begæring herom til bestyrelsen. Den ekskluderede må da på generalforsamlingen have flertallet af de afgivne stemmer for sig, for at eksklusionen kan kendes ugyldig. En vedtagen eksklusion kan ikke indankes for domstolene.


§ 6.

Kontingent.

Det årlige kontingent erlægges første gang samtidig med indmeldelse og forfalder derefter til betaling hver 1. marts. Kontingentets størrelse fastsættes af generalforsamlingen. 

Medlemmer, der indbetaler 25 gange årskontingentet en gang for alle, optages som livsvarige medlemmer og er siden kontingentfrie.

Hvis et medlem ikke har betalt kontingent i 2 år, slettes vedkommende af foreningen.

Ved berigtigelse af skyldigt kontingent kan et sådant medlem genoptages i foreningen.

Elever ombord i Georg Stage, der melder sig ind i foreningen inden togtets afslutning, skal ikke betale kontingent resten af kalenderåret. 

Derefter betales almindeligt kontingent. 

Medlemmer, der er pensionerede, kan ved henvendelse til bestyrelsen opnå kontingentfrihed med fuld bevarelse af alle medlemsrettigheder. 


§ 7.

Generalforsamlingen.

Generalforsamlingen har den øverste myndighed i alle foreningsanliggender.

Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned, og indvarsles i medlemsbladet i så god tid, at udlandsmedlemmer og søfarende medlemmer kan nå at få meddelelsen i tide.

Dagsordenen skal samtidig meddeles. 


Den skal indeholde følgende punkter:


1.:  Valg af dirigent.

2.:  Formandens (formandskabets) beretning

      om foreningens virksomhed i det 

      forløbne år.

3.:  Kassererens forelæggelse af det revidere-

      de regnskaber til generalforsamlingens 

      godkendelse. 

4.:  Fondskassererens forelæggelse af fondets

      regnskaber til generalforsamlingens god

      kendelse.

5.:  Fastsættelse af næste års kontingent. 

6.:  Behandling af indkomne forslag.

7.:  Valg.

           a.: Valg af medlemmer til bestyrelse.

           b.: Valg af suppleanter.

           c.: Valg af revisorer for foreningen

                 samt 1 revisorsuppleant.

           d.: Valg af revisorer for fondet

                 samt 1 revisorsuppleant.

8.:  Eventuelt.


Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være skriftlige og være bestyrelsen i hænde senest en uge før generalforsamlingen.

På en generalforsamling kan der kun stemmes om forslag, som har været optaget på dagsordenen, ligeledes ændringsforslag til disse.

Personligt fremmødte medlemmer, der har betalt kontingent, er stemmeberettigede. Medlemmer, som er forhindret i at være til stede på generalforsamlingen, kan stemme ved skriftlig fuldmagt gennem et andet medlem.

Generalforsamlingen vælger en dirigent, der skal være stemmeberettiget medlem af foreningen. Dirigenten afgør, om stemmeafgivning skal foregå skriftlig eller ved håndsoprækning.

Alle sager skal afgøres ved simpelt stemmeflertal. 

Enhver lovligt indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig.

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen, når denne skønner, at det er nødvendigt. Ligeledes kan mindst 25 medlemmer skriftligt kræve, at bestyrelsen indkalder til ekstraordinær generalforsamling. 

Ekstraordinær generalforsamling skal indvarsles i medlemsbladet i et nummer der udkommer mindst 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Samtidig meddeles dagsordenen for den ekstraordinære generalforsamling.

For en ekstraordinær generalforsamling gælder i øvrigt de samme regler vedrørende stemmeafgivning, som for den ordinære generalforsamling.

§ 8.

Bestyrelsen.

Foreningens anliggender, herunder administration af foreningens fonde, ledes af en bestyrelse på minimum 9 medlemmer og maksimum 12 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen for en periode af 3 år.

Efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig og vælger blandt bestyrelsesmedlemmerne: formand, næstformand, kasserer, sekretær og redaktør – dog må kassereren for foreningen og fondet aldrig være samme person.

I stedet for formand og næstformand kan vælges et formandskab bestående af 3 medlemmer, som er sideordnede, og således at de præsiderer ved møder og lignende på skift.

Generalforsamlingen vælger desuden 2 revisorer for foreningen og 2 for fondet, samt 2 revisorsuppleanter.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig hvis mindst 6 bestyrelsesmedlemmer er til stede. 

Blandt disse 6 skal være enten formand, næstformand eller mindst 1 medlem af formandskabet.

Den pågældende, som leder mødet, har den afgørende stemme i alle sager i tilfælde af stemmelighed.

Indtræffer der frafald, kan bestyrelsen selv supplere sig indtil næste generalforsamling.


§ 9.

Lokalafdelinger.

Der kan i den udstrækning, der er behov herfor, oprettes afdelinger i ind – og udland af foreningens medlemmer.

Lokalafdelingerne ledes af en lokal valgt bestyrelse. For disse afdelinger kan der lokalt vedtages regler og bestemmelser, som dog aldrig må være i strid med foreningens vedtægter.

Lokalafdelingerne modtager et aftalt tilskud fra landsforeningen for hvert medlem. Bestyrelsen for lokalafdelingerne kan ikke på nogen måde forpligte Georg Stage Foreningen som sådan. Ligeledes kan lokalafdelingen over for offentligheden og andre udenforstående. Lokalafdelingerne kan kun udtale og forpligte sig på egne vegne.

Lokalafdelingernes formænd m/k er automatisk medlem af landsforeningens bestyrelse.

Hvis forholdene på et senere tidspunkt gør det ønskeligt, kan der oprettes et repræsentantskab. 

Georg Stage Foreningens emblem og blazermærke må kun bæres af foreningens medlemmer, ligesom dens officielle brevpapir kun må benyttes af foreningen og de til den knyttede lokalafdelinger. 


§ 10.

Regnskabsår.

Foreningens regnskabsår er kalenderåret


§ 11.

Foreningens opløsning.

I tilfælde af foreningens opløsning overgår dens eventuelle midler til Stiftelsen ”Georg Stages Minde”.

Hvis stiftelsen er ophørt med at eksistere, overgår midlerne til et andet maritimt velgørende formål efter generalforsamlingens valg.

Foreningens opløsning – eller en væsentlig ændring i dens formålsparagraf – skal vedtages på en i den anledning indkaldt ekstraordinær generalforsamling, hvor mindst 2/3 af foreningens medlemmer er til stede. En forudsætning for nedlæggelse er, at mindst 2/3 af de fremmødte stemmer herfor.

Såfremt en generalforsamling med formål som nævnt ovenfor ikke kan opnå den for beslutningsdygtighed fornødne tilslutning, indkaldes med mindst en måneds varsel til endnu en ekstraordinær generalforsamling, hvor spørgsmålet afgøres ved simpelt stemmeflertal.


Tidligere vedtægter sættes hermed ud af kraft.


Vedtægterne er revideret og godkendt på generalforsamling den 3.marts 2003.


Vedtægterne er sidst revideret og godkendt
på ekstraordinær generalforsamling den 

11. juni 2007.


Vedtægterne ændret i § 8 på generalforsamlingen den 3. marts 2009. 

Bestyrelsens forslag til nye vedtægter.


Vedtægter for 

Georg Stage Foreningen


§1 Foreningens navn


Foreningens navn er ”Georg Stage Foreningen” med hjemsted i Odense.


§2 Foreningens formål


Foreningens formål er at samle alle der har sejlet med skoleskibet Georg Stage af København, såvel elever som ledere og lærere. 

Være et samlingspunkt for skibskammerater ved at arrangere baksmønstringer og anden form for fagligt og socialt samvær, samt dele nyheder og information via de elektroniske medier til fælles glæde.


§3 Medlemskab


3.1 Som medlemmer kan optages nuværende og tidligere elever og ledere der har sejlet med Georg Stage. Bestyrelsen kan afgøre om personer, uden sejltid, men som har tæt tilknytning til Georg Stage kan optages som medlem. Man er medlem af foreningen, når medlemskabet er registreret, og kontingent er modtaget.


3.2.Udmeldelse af foreningen skal ske skriftligt med virkning pr 31. december.


3.3 Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, som arbejder imod foreningen. Det ekskluderede medlem kan skriftligt forlange, at eksklusionen bliver prøvet på førstkommende generalforsamling. Generalforsamlingens beslutning er endelig.


§4 Kontingent


Det årlige kontingent erlægges første gang samtidig med indmeldelse og forfalder derefter hver den 1. marts. Kontingentets størrelse fastsættes på generalforsamlingen. Manglende indbetaling af kontingent medfører automatisk eksklusion af fra det følgende år. Indmelding er ens for alle, så der betales ikke yderligere kontingent, hvis et ekskluderet medlem indtræder igen.


§5 Generalforsamlingen


5.1 Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.


5.2 Bestyrelsen indkalder med minimum 1 måneds varsel alle medlemmer tilden årlige generalforsamling. Indkaldelsen varsles i bladet ”Fuldriggeren” samt på foreningens hjemmeside. Generalforsamlingen afholdes inden udgangen af marts.


5.3 Forslag til dagsordenen sendes til formanden senest 14 dage før generalforsamlingen og medlemmerne skal have kendskab til den endelige dagsorden med bilag 8 før generalforsamlingen.


5.4 Alle afgørelser vedtages med simpelt flertal – dog skal vedtægtsændringer besluttes med 2/3 flertal af de fremmødte. Alle afstemninger afgøres ved håndsoprækning. Dog skal der være skriftligt afstemning, hvis dirigenten bestemmer det, eller hvis 3 medlemmer på generalforsamlingen ønsker det samt ved alle kampvalg.


5.5 Generalforsamlingens dagsorden:


 1. Valg af dirigent og stemmetællere.

 2. Bestyrelsens beretning.

 3. Fremlæggelse af regnskab.

 4. Indkomne forslag.

 5. Valg af bestyrelse og suppleanter.

 6. Valg af revisor og revisorsuppletant

 7. Eventuelt.


§ 6 Ekstraordinær generalforsamling


6.1 Et flertal i bestyrelsen kan indkalde til ekstraordinær generalforsamling og bestyrelsen skal indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, når mindst 20% af medlemmerne ønsker det.


6.2 Indkaldelsen til den ekstraordinære generalforsamling skal ske senest 14 dage efter modtagelsen af begæringen. Med indkaldelsen sendes den endelige dagsorden. Varsling som ved den ordinære generalforsamling.


§7 Bestyrelsen


7.1 Bestyrelsen står for den daglige ledelse af foreningen mellem de årlige generalforsamlinger.


7.2 Bestyrelsen består af 5 medlemmer der efter generalforsamlingen fordeler posterne mellem sig, med minimum en formand og en kasserer.


7.3 Bestyrelsen vælges for 2 år og kan genvælges.


7.4 Der vælges hvert år 1 – 2 suppleanter. Hvis et bestyrelsesmedlem forlader bestyrelsen i valgperioden, indtræder suppleanten i stedet og bestyrelsen fordeler posterne mellem sig på ny.


7.5 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsens medlemmer er til stede.


§8 Regnskab/økonomi


8.1 Regnskabsåret er kalenderåret (Regnskabsperioden er 1/1 – 31/12).


8.2 Regnskabet føres af kasseren og skal indeholde oversigt over indtægter og udgifter samt en status. Bestyrelsen er ansvarlig for at udarbejde regnskabet.


8.3 Regnskabet forelægges bestyrelsen løbende samt tilses og revideres af den på generalforsamlingen valgte revisor.


§9 Dispositionsret


9.1 Det er formanden eller kassereren i forening med et andet bestyrelsesmedlem, der har ret til at indgå aftaler på foreningens vegne. Bestyrelsen er bemyndiget til:


 1. At udpege et eller flere bestyrelsesmedlemmer til enten alene eller i fælleskab at kunne disponere over foreningens formue.

 2. At udpege et eller flere bestyrelsesmedlemmer til alene eller i fællesskab at kunne disponere foreningens midler via elektroniske bankprodukter. 


9.2 Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtigelser, der påhviler foreningen.


§10 Vedtægtsændringer


Ændringer af vedtægterne kan vedtages på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling, når forslaget er indsendt til tiden og mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede stemmer for forslaget.


§11 Opløsning af foreningen


11.1 Foreningen kan opløses med ¾ flertal af de fremmødte på to generalforsamlinger, som holdes med mindst en måneds mellemrum.


11.2 I tilfælde af opløsning gives foreningens formue til almennyttige formål, som besluttes på den opløsende generalforsamling.